Paul R. Hibbing, Ph.D.

2240 Kenwood Ave  |  Room 2M02.45  |  Kansas City, MO 64116
816.302.3183  |     prhibbing [at] cmh [dot] edu